UNICEF

Active เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
5.0 เต็ม 5
(402 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
57%
ยูนิเซฟเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านการทำงานเกี่ยวกับเด็ก โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เด็กทั่วโลกได้รับการเริ่มต้นที่ดีที่สุด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง การถูกทำร้าย การถูกทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังมุ่งแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ รวมไปถึงการผลักดันกฎหมายและนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้พวกเขา และช่วยให้พวกเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: