Thailand Bible Society Book Shop

Active เมื่อ 13 นาที ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
5.0 เต็ม 5
(156 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
75%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์ To give all Thai people a Bible to use and The skill to use it.
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: