ข้อกำหนดในการให้บริการช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส

ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเป็นบริการเสริมสำหรับการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการโดย บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสให้บริการจัดส่งสินค้าที่ได้ซื้อและขายสินค้าบนไซต์ของบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ("ช้อปปี้") แบบไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและจะให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ (“ข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส”) เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากผู้ขาย สินค้าดังกล่าวจะถูกจัดส่งโดยการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (“พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส”) ให้ถือว่าผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ โดยข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการและนโยบายอื่นๆ ของช้อปปี้ ซึ่งข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและนโยบายดังกล่าว–กรุณาอ่านข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการและนโยบายของช้อปปี้อื่นๆ ที่ปรากฏบนไซต์ เนื่องจากข้อกำหนดและนโยบายดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน ถ้อยคำใดๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ซึ่งไม่ได้กำหนดความหมายไว้ในเอกสารฉบับนี้จะมีความหมายเดียวกับถ้อยคำในข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการและ/หรือนโยบายของช้อปปี้ที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ได้ตามดุลยพินิจของช้อปปี้ หรือช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสตามข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า


1. สินค้าที่จัดส่งและการจัดส่งโดยช้อปปี้ เอ็กเพรส

1.1 เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากผู้ขาย สินค้าดังกล่าวจะถูกจัดส่งโดยการใช้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส โดยผู้ซื้อจะต้องระบุเวลาขนส่ง วิธีการชำระเงินและที่อยู่จัดส่งสำหรับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสดังกล่าว (“คำสั่งจัดส่งสินค้า”) โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อตามคำสั่งจัดส่งสินค้าและจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้านั้นจากผู้ขาย ซึ่งคำนวณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ (“ค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส”)
1.2 ที่อยู่สาหรับจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะต้องอยู่ภายในเขตพื้นที่จัดส่ง ตามที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกำหนดและประกาศในเว็บไซต์เป็นคราวๆ โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจแก้ไขเขตพื้นที่จัดส่งได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามดุลยพินิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแต่เพียงผู้เดียว
1.3 ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะส่งมอบพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสให้แก่ผู้ซื้อที่มีชื่อและที่อยู่ปรากฏในคำสั่งจัดส่งสินค้าโดยตรง ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่อยู่ ณ ที่อยู่จัดส่งในเวลาที่ส่งมอบ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจส่งมอบพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสให้แก่ (ก) พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับส่วนหน้า หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งเป็นอาคารพาณิชย์ หรือ (ข) สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือแม่บ้าน ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งเป็นอาคารสำหรับพักอาศัย (“ผู้รับ”) เมื่อได้ส่งมอบสินค้า ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะดำเนินการให้ผู้ซื้อหรือผู้รับลงนามใบส่งสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบุวันที่รับ ชื่อและสถานะของผู้ซื้อหรือผู้รับ (“ใบส่งสินค้า”) และใบส่งสินค้าที่ลงนามแล้วจะถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติว่าได้มีการจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแล้ว

1.4 การจัดส่งที่ไม่สำเร็จ

1.4.1 การจัดส่งที่ไม่สำเร็จอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลหลายเหตุผล เช่น

1.4.1.1 ผู้รับปฏิเสธไม่ยอมรับมอบสินค้า ไม่ลงนามในใบจัดส่ง หรือไม่ชำระเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง (ซีโอดี)
1.4.1.2 ไม่สามารถระบุตัวหรือตำแหน่งที่ตั้งของผู้รับได้โดยมีเหตุผลอันสมควร
1.4.1.3 ไม่มีบุคคลที่เหมาะสมอยู่ ณ ที่อยู่ของผู้รับเพื่อรับสินค้า
1.4.1.4 สินค้าที่จัดส่งรอการดำเนินการจากผู้ขาย (ยกตัวอย่างเช่น โทรกลับเพื่อยืนยันการส่งมอบ การจัดส่งถูกเลื่อนหรือรายละเอียดการจัดส่งเปลี่ยนแปลง)

1.4.2 ในวันจัดส่งสินค้าโดยประมาณ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้ในครั้งแรก ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะพยายามจัดส่งสินค้าอีกครั้งในช่วง 4 วันทำการภายในระยะเวลา 7 วันทำการโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม (กล่าวคือ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะพยายามจัดส่งสินค้าไม่เกิน 3 ครั้ง) 
1.4.3 หากข้อมูลของผู้ซื้อตามคำสั่งจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะระงับการจัดส่งสินค้าไว้จนกว่าผู้ขายจะมีคำสั่งเพิ่มเติม โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับความล่าช้าหรือการยกเลิกการจัดส่งดังกล่าว
1.5 ในกรณีที่ทั้งผู้ซื้อและผู้รับไม่อยู่ ณ ที่อยู่จัดส่งในเวลาส่งมอบสินค้า ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงการจัดส่งที่ล้มเหลวและนำพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไปเก็บไว้ ณ สถานที่ที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกำหนดเพื่อให้ผู้ซื้อมารับสินค้าเอง โดยเป็นไปตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสและขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริการ หากไม่มีผู้มารับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสภายในเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่แจ้ง ให้ถือว่าได้มีการจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแล้ว
1.6 พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งจัดส่งสินค้า ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิในการระงับการจัดส่ง ในกรณีที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเชื่อว่าที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
1.7 โดยไม่คำนึงถึงข้อกาหนดใดๆ ที่ระบุไว้ หรือสามารถตีความได้เป็นอย่างอื่น ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ บอกปัด ส่งคืน หรือเลื่อนการจัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้ (“สินค้าที่ไม่ยอมรับ”)
(ก) พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสที่ถือเป็นหรือจัดอยู่ในประเภทวัสดุอันตราย สินค้าอันตราย สิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งที่ถูกจากัดตามกฎหมาย ระเบียบหรือกฎของประเทศหรือกฎระหว่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
(ข) พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าที่ขนส่ง อุปกรณ์ หรือบุคคลอื่นๆ หรือทำให้เกิดความล่าช้าแก่สิ่งดังกล่าว หรือ
(ค) สิ่งของใดๆ ที่ระบุไว้ในรายการสิ่งของที่ถูกจำกัดและต้องห้ามของช้อปปี้และ/หรือช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส 
(ง) เงิน หรือตราสารที่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับเงินสด เช่น หุ้น และพันธบัตร
(จ) บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเงินสด
(ฉ) เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น หรือ
(ช) เอกสารที่มีข้อมูลอันเป็นความลับเป็นจำนวนมาก
(ซ) สินค้าที่ขนส่งซึ่งไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
(ฌ) สินค้าที่ขนส่งที่บรรจุในกล่องโฟม
(ญ) สินค้าที่ขนส่งที่อาจทาให้สินค้าที่ขนส่งอื่นๆ อุปกรณ์ หรือบุคคลล่าช้าหรือได้รับเสียหาย
(ฎ) สินค้าที่ขนส่งที่มีความยาว ความกว้าง และความสูงรวมกันมากกว่า 180 เซนติเมตรหรือมีน้าหนักเกิน 30 กิโลกรัม
(ฏ) สินค้าที่ขนส่งซึ่งบริษัทต้องมีใบอนุญาตหรือขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำการขนส่ง นำเข้า หรือส่งออก 
(ฐ) ในกรณีที่การรับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจทำให้เกิดอันตรายต่อการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นและการดาเนินธุรกิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส โดยเป็นไปตามที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกำหนดแต่เพียงผู้เดียว
1.8 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้นในข้อกาหนดฉบับนี้ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของสิ่งของตามรายการในข้อ 1.7 ข้างต้น
1.9 พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจถูกตรวจสอบโดยวิธีการซึ่งอาจรวมถึง การเอ็กซเรย์ การตรวจจับวัตถุระเบิด และวิธีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ และช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิในการเปิดและตรวจสอบพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบก่อนล่วงหน้า2. การคำนวณน้ำหนักและค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส

2.1 อัตราค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะกำหนดโดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสและประกาศไว้ในเว็บไซต์เป็นคราวๆ โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแต่เพียงผู้เดียว

2.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส น้ำหนักของพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะคิดตามน้ำหนักตามจริงหรือน้ำหนักตามปริมาตร (ให้ปัดเศษเป็นกิโลกรัมที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด) แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า

2.3 น้ำหนักตามปริมาตรของพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะคานวณโดยใช้สูตร ความยาว (เซนติเมตร) x ความสูง (เซนติเมตร) x ความกว้าง (เซนติเมตร)/5,000

2.4 ผู้ซื้อจะได้รับแจ้งค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสและจะต้องชำระค่าจัดส่งดังกล่าวในเวลาที่ซื้อพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส


3. บริการเก็บเงินปลายทาง (ซีโอดี) และเงินเพิ่มสำหรับบริการเก็บเงินปลายทาง

3.1 หากผู้ซื้อเลือกใช้บริการเก็บเงินปลายทาง ผู้ขายจะต้องชำระเงินเพิ่มสำหรับบริการเก็บเงินปลายทางตามอัตราที่ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกำหนด โดยจำนวนเงินที่เรียกเก็บปลายทางของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 36,000 บาทต่อใบส่งสินค้า

3.2 ผู้ขายจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกชำระเงิน รวมถึงกรณีที่ไม่มีการชำระเงิน เงินไม่พอ และการปลอมเอกสาร


4. ข้อจำกัดของพัสดุ

4.1 ข้อจำกัดขนาดพัสดุ 

     ความยาวรวมของด้านยาว กว้าง และสูงภายนอกต่อกล่อง 180 เซนติเมตร นอกจากนี้ ความยาว ความกว้าง หรือความสูงของกล่องจะต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิในการปฏิเสธพัสดุที่มีขนาดเกินข้อจำกัดขนาด

4.2 ข้อจำกัดน้ำหนักของพัสดุ 

      30 กิโลกรัมต่อกล่อง โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธพัสดุที่มีน้ำหนักเกินข้อจำกัดน้าหนัก

4.3 ข้อจำกัดสาหรับพัสดุแบบรับส่งที่สาขา 

     ข้อจำกัดน้ำหนัก: 20 กิโลกรัมต่อกล่อง สำหรับข้อจำกัดน้ำหนักพัสดุ ข้อจำกัดขนาด: ความยาวรวมของด้านยาว กว้างและสูงต่อชิ้น 150 เซนติเมตร นอกจากนี้ ความยาว ความกว้าง หรือความสูงของกล่องจะต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร โครงการจัดส่งพัสดุแบบรับส่งที่สาขามีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้าหรือผู้ขนส่งซึ่งส่งพัสดุไม่เกิน 20 กล่องต่อการรับส่งที่สาขาแต่ละครั้ง เวลาตัดรอบ ณ ร้านจัดส่งพัสดุช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส คือ 15.00 น. โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับพัสดุที่มีขนาดหรือน้ำหนักเกินข้อจำกัด


5. ภาษีและอากร

5.1 ผู้ซื้อหรือผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) จะต้องเป็นผู้ชำระภาษีและ/หรืออากรใดๆ ที่ใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส

5.2 ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ผู้ซื้อหรือผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่จะต้องชำระภาษีดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับ และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของผู้ซื้อหรือผู้ขาย


6. ความสูญเสียหรือความเสียหายระหว่างการจัดส่ง

6.1 ในกรณีที่พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเสียหายระหว่างการจัดส่ง หรือไม่ได้มีการจัดส่งสินค้าดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนดระยะเวลารับประกันของช้อปปี้ หากผู้ซื้อไม่แจ้ง หรือช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ซื้อหรือผู้ขาย

6.2 ผู้ซื้อจะต้องเก็บกล่อง บรรจุภัณฑ์และสิ่งของที่บรรจุเดิมทั้งหมดไว้เพื่อให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสทำการตรวจสอบ โดยจะต้องเก็บรักษาสิ่งดังกล่าวไว้จนกว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบความเสียหายหรือกรณีที่ไม่ได้มีการจัดส่งสินค้า


7. ข้อยกเว้นและข้อจำกัคความรับผิด

7.1 ภายใต้บังคับข้อ 6 และ 7 ความรับผิดของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสต่อผู้ซื้อและผู้ขายจะจำกัดอยู่เพียงแค่ความเสียหายโดยตรงเท่านั้น และความรับผิดทั้งหมดของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสที่มีต่อผู้ซื้อและผู้ขายจะมีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส

7.2 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายต่อเนื่อง รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการใช้ การสูญเสียกำไร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยประการใดๆ หรือตามทฤษฎีความรับผิดใดๆ ก็ตาม

7.3 ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงว่าช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

     1. กรณีที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่สามารถจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสได้ หากที่อยู่ของผู้ซื้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง

     2. กรณีที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบใดๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออก โทษ มาตรการจำกัดและคำสั่งห้ามส่งสินค้า หรือ

     3. สำหรับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสที่ถูกยึด กัก หรือทำลายโดยหน่วยงานของรัฐ


8 ผู้รับจ้างอิสระ

   ข้อกำหนดใดๆในข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ไม่สามารถตีความว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าระหว่างช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย และผู้ซื้อ ผู้ขาย และช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่แสดงตนหรือเชิดว่าตนเองมีอำนาจในการก่อให้เกิดหน้าที่ในลักษณะใดๆ ในฐานะตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้างหรือผู้แทนของอีกฝ่ายหนึ่ง


9. สินค้าที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเป็นผู้บริหารการจัดส่ง

    ผู้ขายรับทราบและตกลงว่าช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสมีสิทธิที่จะจ้าง จ้างช่วง หรือจัดหาผู้ให้บริการจัดส่งสินค้ารายอื่นเพื่อให้บริการจัดส่งสินค้า (ไม่ว่าให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน) ในประเทศไทยหรือที่อื่นใด (หากมี) และในกรณีดังกล่าวถือว่าผู้ขายได้ตกลงยอมรับผูกพันข้อกำหนดการให้บริการที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการดังกล่าวด้วย


10. เหตุสุดวิสัย

10.1 ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส เนื่องจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่

(ก) เหตุการณ์ธรรมชาติ รวมถึง แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย อัคคีภัย โรค หมอก หิมะ หรือน้ำค้างแข็ง
(ข) สงคราม อุบัติเหตุ การกระทำของศัตรูสาธารณะ การนัดหยุดงาน คำสั่งห้ามส่งสินค้า ภัยทางอากาศ ข้อพิพาทในท้องถิ่นหรือเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมือง
(ค) การหยุดชะงักของเครือข่ายการขนส่งทางอากาศหรือทางบกในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นปัญหาทางเทคนิคของวิธีการขนส่งหรือเครื่องจักร
(ง) อาชญากรรมของบุคคลที่สาม เช่น โจรกรรม และการวางเพลิง หรือ
(จ) อุบัติเหตุ


11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการฉบับนี้มีผลบังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะแต่เพียงศาลเดียว


อัพเดตล่าสุด 16 สิงหาคม 2562


กลับขึ้นด้านบน