ข้อกำหนดในการให้บริการช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส

ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเป็นบริการแบบจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมซึ่งดาเนินการและบริหารจัดการโดย บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายว่าจ้างให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสให้บริการจัดส่งสินค้าโดยไม่จากัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดในการให้บริการฉบับนี้ ( “ข้อกาหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส” ) เมื่อซื้อและขายสินค้าในช้อปปี้ เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากผู้ขายและเลือกให้มีการจัดส่งสินค้าดังกล่าวผ่านช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ( “พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส” ) ให้ถือว่าผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ ข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้เป็นข้อกาหนดเพิ่มเติมจากข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการและนโยบายอื่นๆของช้อปปี้ ซึ่งข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและนโยบายดังกล่าว–กรุณาอ่านข้อกำหนดว่ำด้วยกำรให้บริกำรและนโยบำยของช้อปปี้อื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เนื่องจากข้อกาหนดและนโยบายดังกล่าวมีข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน ถ้อยคาใดๆ ที่ใช้ในข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ซึ่งไม่ได้กาหนดความหมายไว้ในเอกสารฉบับนี้จะมีความหมายเดียวกับถ้อยคาในข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการและ/หรือนโยบายของช้อปปี้ที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ได้ตามดุลยพินิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสตามข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการ


1. สินค้ำที่จัดส่งและกำรจัดส่ง

1.1 เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากผู้ขายและเลือกส่งสินค้าผ่านทางช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ผู้ซื้อจะต้องระบุเวลาขนส่ง วิธีการชาระเงินและที่อยู่จัดส่งสาหรับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสดังกล่าว (“คาสั่งจัดส่งสินค้า”) โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อตามคาสั่งจัดส่งสินค้าและผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในการชาระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ซึ่งคานวณตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ ( “ค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส” )
1.2 ที่อยู่สาหรับจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะต้องอยู่ภายในเขตพื้นที่จัดส่ง ตามที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกาหนดและประกาศในเว็บไซต์เป็นคราวๆ โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจแก้ไขเขตพื้นที่จัดส่งได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามดุลยพินิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแต่เพียงผู้เดียว
1.3 ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะส่งมอบพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสให้แก่ผู้ซื้อที่มีชื่อและที่อยู่ปรากฏในคาสั่งจัดส่งสินค้าโดยตรง ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่อยู่ ณ ที่อยู่จัดส่งในเวลาที่ส่งมอบ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจส่งมอบพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสให้แก่ (ก) พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับส่วนหน้า หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งเป็นอาคารพาณิชย์ หรือ (ข) สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือแม่บ้าน ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งเป็นอาคารสาหรับพักอาศัย ( “ผู้รับ” ) เมื่อได้ส่งมอบสินค้า ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะดาเนินการให้ผู้ซื้อหรือผู้รับลง
นามใบส่งสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบุวันที่รับ ชื่อและสถานะของผู้ซื้อหรือผู้รับ ( “ใบส่งสินค้า” ) และใบส่งสินค้าที่ลงนามแล้วจะถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติว่าได้มีการจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแล้ว

1.4 การจัดส่งที่ไม่สาเร็จ

1.4.1 การจัดส่งที่ไม่สาเร็จอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลหลายเหตุผล เช่น

1.4.1.1 ผู้รับปฏิเสธไม่ยอมรับมอบสินค้า ไม่ลงนามในใบจัดส่ง หรือไม่ชาระเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง (ซีโอดี)
1.4.1.2 ไม่สามารถระบุตัวหรือตาแหน่งที่ตั้งของผู้รับได้โดยมีเหตุผลอันสมควร
1.4.1.3 ไม่มีบุคคลที่เหมาะสมอยู่ ณ ที่อยู่ของผู้รับเพื่อรับสินค้า
1.4.1.4 สินค้าที่จัดส่งรอการดาเนินการจากผู้ขาย (ยกตัวอย่างเช่น โทรกลับเพื่อยืนยันการส่งมอบ การจัดส่งถูกเลื่อนหรือรายละเอียดการจัดส่งเปลี่ยนแปลง)

1.4.2 ในวันจัดส่งสินค้าโดยประมาณ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้ในครั้งแรก ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะพยายามจัดส่งสินค้าอีกครั้งในช่วง 3 วันทาการภายในระยะเวลา 7 วันทาการโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม (กล่าวคือ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะพยายามจัดส่งสินค้าไม่เกิน 3 ครั้ง) ในกรณีที่ผู้ขายเลือกจะไม่ใช้บริการ “จัดส่งสินค้าในวันเสาร์” จะไม่นาวันเสาร์มาคิดรวมเป็นวันทาการตามข้อกาหนดนี้
1.4.3 หากข้อมูลของผู้ซื้อที่ผู้ขายให้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะระงับการจัดส่งสินค้าไว้จนกว่าผู้ขายจะมีคาสั่งเพิ่มเติม โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดชาระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับความล่าช้าหรือการยกเลิกการจัดส่งดังกล่าว
1.5 ในกรณีที่ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายไม่อยู่ ณ ที่อยู่จัดส่งในเวลาส่งมอบสินค้า ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงการจัดส่งที่ล้มเหลวและนาพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไปเก็บไว้ ณ สถานที่ที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกาหนดเพื่อให้ผู้ซื้อมารับสินค้าเอง โดยเป็นไปตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสและขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริการ หากไม่มีผู้มารับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสภายในเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่แจ้ง ให้ถือว่าได้มีการจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแล้ว
1.6 พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในคาสั่งจัดส่งสินค้า ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิในการระงับการจัดส่ง ในกรณีที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเชื่อว่าที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
1.7 โดยไม่คานึงถึงข้อกาหนดใดๆ ที่ระบุไว้ หรือสามารถตีความได้เป็นอย่างอื่น ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ บอกปัด ส่งคืน หรือเลื่อนการจัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้ (“สินค้าที่ไม่ยอมรับ”)
(ก) พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสที่ถือเป็นหรือจัดอยู่ในประเภทวัสดุอันตราย สินค้าอันตราย สิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งที่ถูกจากัดตามกฎหมาย ระเบียบหรือกฎของประเทศหรือกฎระหว่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงแค่ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
(ข) พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าที่ขนส่ง อุปกรณ์ หรือบุคคลอื่นๆ หรือทาให้เกิดความล่าช้าแก่สิ่งดังกล่าว หรือ
(ค) สิ่งของใดๆ ที่ระบุไว้ในรายการสิ่งของที่ถูกจากัดและต้องห้ามของช้อปปี้และ/หรือช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ง) เงิน หรือตราสารที่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับเงินสด เช่น หุ้น และพันธบัตร
(จ) บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเงินสด
(ฉ) เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น หรือ
(ช) เอกสารที่มีข้อมูลอันเป็นความลับเป็นจานวนมาก
(ซ) สินค้าที่ขนส่งซึ่งไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
(ฌ) สินค้าที่ขนส่งที่บรรจุในกล่องโฟม
(ญ) สินค้าที่ขนส่งที่อาจทาให้สินค้าที่ขนส่งอื่นๆ อุปกรณ์ หรือบุคคลล่าช้าหรือได้รับเสียหาย
(ฎ) สินค้าที่ขนส่งที่มีความยาว ความกว้าง และความสูงรวมกันมากกว่า 200 เซนติเมตรหรือมีน้าหนักเกิน 30 กิโลกรัม
(ฏ) สินค้าที่ขนส่งซึ่งบริษัทต้องมีใบอนุญาตหรือขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพื่อทาการขนส่ง นาเข้า หรือส่งออก หรือ
(ฐ) ในกรณีที่การรับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจทาให้เกิดอันตรายต่อการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นและกา รดาเนินธุรกิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส โดยเป็นไปตามที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกาหนดแต่เพียงผู้เดียว
1.8 โดยไม่คานึงถึงข้อกาหนดข้างต้นในข้อกาหนดฉบับนี้ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของสิ่งของตามรายการในข้อ 1.7 ข้างต้น
1.9 พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจถูกตรวจสอบโดยวิธีการซึ่งอาจรวมถึง การเอ็กซเรย์ การตรวจจับวัตถุระเบิด และวิธีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ และช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิในการเปิดและตรวจสอบพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสโดยไม่จาต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบก่อนล่วงหน้า


2. กำรคำนวณน้ำหนักและค่ำจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส

2.1 อัตราค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะกาหนดโดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสและประกาศไว้ในเว็บไซต์เป็นคราวๆ โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแต่เพียงผู้เดียว

2.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส น้าหนักของพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะคิดตามน้าหนักตามจริงหรือน้าหนักตามปริมาตร (ให้ปัดเศษเป็นกิโลกรัมที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด) แล้วแต่ว่าจานวนใดจะมากกว่า

2.3 น้าหนักตามปริมาตรของพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะคานวณโดยใช้สูตร ความยาว (เซนติเมตร) x ความสูง (เซนติเมตร) x ความกว้าง (เซนติเมตร)/6,000

2.4 ผู้ซื้อจะได้รับแจ้งค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสและจะต้องชาระค่าจัดส่งดังกล่าวในเวลาที่ซื้อพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส


3. บริกำรเก็บเงินปลำยทำง (ซีโอดี) และเงินเพิ่มสำหรับบริกำรเก็บเงินปลำยทำง

3.1 หากผู้ซื้อเลือกใช้บริการเก็บเงินปลายทาง ผู้ขายจะต้องชาระเงินเพิ่มสาหรับบริการเก็บเงินปลายทางตามอัตราที่ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกาหนด โดยจานวนเงินที่เรียกเก็บปลายทางของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะมีจานวนสูงสุดไม่เกิน 36,000 บาทต่อใบส่งสินค้า

3.2 ผู้ส่งจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกชาระเงิน รวมถึงกรณีที่ไม่มีการชาระเงิน เงินไม่พอ และการปลอมเอกสาร


4. ข้อจำกัดของพัสดุ

4.1 ข้อจากัดขนาดพัสดุ ความยาวรวมของด้านยาว กว้าง และสูงภายนอกต่อกล่อง 180 เซนติเมตร นอกจากนี้ ความยาว ความกว้าง หรือความสูงของกล่องจะต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิในการปฏิเสธพัสดุที่มีขนาดเกินข้อจากัดขนาด

4.2 ข้อจากัดน้าหนักของพัสดุ 30 กิโลกรัมต่อกล่อง โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธพัสดุที่มีน้าหนักเกินข้อจากัดน้าหนัก

4.3 ข้อจากัดสาหรับพัสดุแบบรับส่งที่สาขา ข้อจากัดน้าหนัก: 20 กิโลกรัมต่อกล่อง สาหรับข้อจากัดน้าหนักพัสดุ ข้อจากัดขนาด: ความยาวรวมของด้านยาว กว้างและสูงต่อชิ้น 150 เซนติเมตร นอกจากนี้ ความยาว ความกว้าง หรือความสูงของกล่องจะต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร โครงการจัดส่งพัสดุแบบรับส่งที่สาขามีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้าหรือผู้ขนส่งซึ่งส่งพัสดุไม่เกิน 20 กล่องต่อการรับส่งที่สาขาแต่ละครั้ง เวลาตัดรอบ ณ ร้านจัดส่งพัสดุช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส คือ 15.00 น. โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับพัสดุที่มีขนาดหรือน้าหนักเกินข้อจากัด


5. ภำษีและอำกร

5.1 ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชาระภาษีและ/หรืออากรใดๆ ที่ใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส

5.2 ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ผู้ซื้อหรือผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่จะต้องชาระภาษีดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับ และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของผู้ซื้อหรือผู้ขาย


6. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยระหว่ำงกำรจัดส่ง

6.1 ในกรณีที่พัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเสียหายระหว่างการจัดส่ง หรือไม่ได้มีการจัดส่งสินค้าดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกาหนดระยะเวลารับประกันของช้อปปี้ หากผู้ซื้อไม่แจ้ง หรือช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ซื้อหรือผู้ขาย

6.2 จะต้องเก็บกล่อง บรรจุภัณฑ์และสิ่งของที่บรรจุเดิมทั้งหมดไว้เพื่อให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสทาการตรวจสอบ โดยจะต้องเก็บรักษาสิ่งดังกล่าวไว้จนกว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบความเสียหายหรือกรณีที่ไม่ได้มีการจัดส่งสินค้า


7. ข้อยกเว้นและข้อจำกัคควำมรับผิด

7.1 ภายใต้บังคับข้อ 6 และ 7 ความรับผิดของ หรือช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสต่อผู้ซื้อและผู้ขายจะจากัดอยู่เพียงแค่ความเสียหายโดยตรงเท่านั้น และความรับผิดทั้งหมดของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสที่มีต่อผู้ซื้อและผู้ขายจะมีจานวนไม่เกิน 2,000 บาทสาหรับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส

7.2 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่ต้องรับผิดชาระค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายต่อเนื่อง รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการใช้ การสูญเสียกาไร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยประการใดๆ หรือตามทฤษฎีความรับผิดใดๆ ก็ตาม

7.3 ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงว่าช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่สามารถจัดส่งพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสได้ หากที่อยู่ของผู้ซื้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง

(ข) กรณีที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบใดๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออก โทษ มาตรการจากัดและคาสั่งห้ามส่งสินค้า หรือ

(ค) สาหรับพัสดุของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสที่ถูกยึด กัก หรือทาลายโดยหน่วยงานของรัฐ


8 ผู้รับจ้ำงอิสระ

8.1 ข้อกาหนดใดๆในข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ไม่สามารถตีความว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าระหว่างช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย และผู้ซื้อ ผู้ขาย และช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่แสดงตนหรือเชิดว่าตนเองมีอานาจในการก่อให้เกิดหน้าที่ในลักษณะใดๆ ในฐานะตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้างหรือผู้แทนของอีกฝ่ายหนึ่ง


9. เหตุสุดวิสัย

9.1 ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส เนื่องจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงแค่

(ก) เหตุการณ์ธรรมชาติ รวมถึง แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย อัคคีภัย โรค หมอก หิมะ หรือน้าค้างแข็ง
(ข) สงคราม อุบัติเหตุ การกระทาของศัตรูสาธารณะ การนัดหยุดงาน คาสั่งห้ามส่งสินค้า ภัยทางอากาศ ข้อพิพาทในท้องถิ่นหรือเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมือง
(ค) การหยุดชะงักของเครือข่ายการขนส่งทางอากาศหรือทางบกในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นปัญหาทางเทคนิคของวิธีการขนส่งหรือเครื่องจักร
(ง) อาชญากรรมของบุคคลที่สาม เช่น โจรกรรม และการวางเพลิง หรือ
(จ) อุบัติเหตุ


10. กฎหมำยที่ใช้บังคับ

ข้อกาหนดว่าด้วยการให้บริการฉบับนี้มีผลบังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอานาจเฉพาะแต่เพียงศาลเดียว


อัพเดตล่าสุด 8 มกราคม 2562


กลับขึ้นด้านบน