ค่าธรรมเนียม


       Shopee เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการตามประเภทค่าธรรมเนียมการให้บริการตามตารางด้านล่างนี้และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกเรื่องค่าธรรมเนียมฉบับนี้ ภายใต้นโยบายของช้อปปี้


ประเภทค่าธรรมเนียม
คำอธิบาย
การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียม

 (1) ค่าธรรมเนียมการขาย (Sale   Transaction Fee)
 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าสำเร็จผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee
 • ค่าธรรมเนียมการขายจะถูกจัดเก็บจากทุกออเดอร์ที่เกิดขึ้นใน Shopee ในทุกช่องทางการชำระเงิน
 • ค่าธรรมเนียมการขายนี้จะจัดเก็บจาก Shopee Mall Sellers เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 3% ของราคาตั้งต้นของ สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items)* หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 5% ของราคาตั้งต้นของสินค้าที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Non-Electronics items) หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)

 

(2) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (Credit Card/Debit Card Transaction Fee)


 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนี้จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คิดเป็น 2% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin) (3) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ (Credit Card Installment Payment Transaction Fee)


 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยการใช้บัตรเครดิตของผู้ซื้อและชำระแบบผ่อนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระคิดเป็น 5% (2% จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต และ 3% จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบผ่อนชำระ) ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)


(4) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery Transaction Fee)


 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยการชำระเงินปลายทาง
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทางนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทาง คิดเป็น 2% ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อเลือกชำระเงินปลายทาง (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)

 (5) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer Transaction Fee)
 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จ โดยวิธีการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (iBanking Payment) เอทีเอ็ม (ATM Payment) หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร (Bank Transfer) ของผู้ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ  Shopee
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย


 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร คิดเป็น 2% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงิน โดยวิธีการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (iBanking Payment) เอทีเอ็ม (ATM Payment) หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร (Bank Transfer)  (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)(6) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน ShopeePay Wallet (ShopeePay Wallet Transaction Fee)


 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จ โดยวิธีการชำระผ่าน ShopeePay Wallet โดยการหักเงินจาก Wallet Balance หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee 
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน ShopeePay Wallet นี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน ShopeePay Wallet คิดเป็น 2% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่าน Shopee Wallet โดยการหักเงินจาก Wallet Balance หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)
(7) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPayLater (SPayLater Transaction Fee)

 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยวิธีการชำระผ่าน SPayLater ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee 
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPayLater นี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPayLater คิดเป็น 2% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่าน SPayLater (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ค่าธรรมเนียม")

1.   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

2.   ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บโดยการหักออกจาก เงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ (Purchase Monies)** ของผู้ขายโดยตรง หลังคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ Shopee จะหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อได้ชำระไว้ (ถ้ามี) ออกจาก เงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ (Purchase Monies) ของผู้ขายได้ทันที

3.  Shopee จะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้ เมื่อผู้ขายร้องขอและผู้ขายได้ส่งมอบเอกสารประกอบพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง ให้แก่ Shopee โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว อันได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม .พ.20

4.  Shopee อาจไม่เก็บค่าธรรมเนียม หาก (1) ได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย (2) มีการคืนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงิน ทั้งนี้ ต้องเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา Shopee Guarantee หรือระยะเวลาอื่นที่ Shopee กำหนดฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
*สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronicsหมายถึงสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ มือถือและอุปกรณ์เสริม (Mobile & Gadgets) กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Cameras) คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป (Computers & Laptops) สื่อบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliances) และเกมและอุปกรณ์เสริม (Games and Accessories)

**เงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ (Purchase Monies) หมายถึง เงินที่ผู้ซื้อชำระค่าผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย สำหรับคำสั่งซื้อใดๆ ของผู้ซื้อ


หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หมวดหมู่สินค้าจะปรับเปลี่ยนเป็นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้


*สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items) หมายถึง สินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ตามที่อ้างอิงในศูนย์ผู้ขาย (Seller Centre): (i) มือถือและอุปกรณ์เสริม (Mobile & Gadgets) (ii) กล้องและโดรน (Cameras & Drones) (iii) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม (Computers & Accessories) (iv) เครื่องเสียง (Audio) (v) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliances) และ (vi) เกมส์และอุปกรณ์เสริม (Gaming Console)

 

สินค้าที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Non-Electronics items) หมายถึง สินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่อื่นทั้งหมดตามที่อ้างอิงในศูนย์ผู้ขาย (Seller Center) ที่ไม่ถูกจัดอยู่ใน สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items) ตามที่ระบุข้างต้น
 

กลับขึ้นด้านบน