นโยบายค่าธรรมเนียม


       Shopee เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการตามประเภทค่าธรรมเนียมการให้บริการตามตารางด้านล่างนี้และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายเรื่องค่าธรรมเนียมฉบับนี้ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายของช้อปปี้


ประเภทค่าธรรมเนียม
คำอธิบาย

อัตราค่าธรรมเนียม และ การคิดคำนวณปัจจุบัน

อัตราค่าธรรมเนียม และ การคิดคำนวณที่เปลี่ยนแปลง

 (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565)


 (1) ค่าธรรมเนียมการขาย (Sale Transaction Fee)

 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าสำเร็จผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee
 • ค่าธรรมเนียมการขายจะถูกจัดเก็บจากทุกออเดอร์ที่เกิดขึ้นใน Shopee ในทุกช่องทางการชำระเงิน
 • ค่าธรรมเนียมการขายนี้จะจัดเก็บจาก Shopee Mall Sellers เท่านั้น


 • ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 3% ของราคาตั้งต้นของ สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items)* หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 5% ของราคาตั้งต้นของสินค้าที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Non-Electronics items)** หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)


 • ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 3% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของราคาตั้งต้นของ สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items)* หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 5% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาตั้งต้นของสินค้าที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Non-Electronics items)** หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)

(2) ค่าธรรมเนียมการขายสำหรับ Non-Mall Sellers

(Non-Mall Sellers Sale Transaction Fee
 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าสำเร็จผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee
 • ค่าธรรมเนียมการขายจะถูกจัดเก็บจากทุกออเดอร์ที่เกิดขึ้นใน Shopee ในทุกช่องทางการชำระเงิน
 • ค่าธรรมเนียมการขายนี้จะจัดเก็บจาก Shopee Non-Mall Sellers เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 1% ของราคาตั้งต้นของสินค้าในทุกหมวดหมู่ หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)
 • ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 1% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของราคาตั้งต้นของสินค้าในทุกหมวดหมู่ หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)

 (3) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (Credit Card/Debit Card Transaction Fee)


 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนี้จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คิดเป็น 3% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)


 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คิดเป็น 3% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)


(4) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ (Credit Card Installment Payment Transaction Fee) • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยการใช้บัตรเครดิตของผู้ซื้อและชำระแบบผ่อนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย


 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระคิดเป็น 3.5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน), 5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน), 5.5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป)  (3% จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและอัตราที่เพิ่มติมจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบผ่อนชำระ) ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)


 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระคิดเป็น 3.5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน), 5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน), 5.5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (3% จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและอัตราที่เพิ่มติมจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบผ่อนชำระ) ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)


(5) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery Transaction Fee) • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยการชำระเงินปลายทาง
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทางนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย


 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทาง คิดเป็น 3% ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อเลือกชำระเงินปลายทาง (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและShopee Coin) • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทาง คิดเป็น 3% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อเลือกชำระเงินปลายทาง (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและShopee Coin)


 (6) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer Transaction Fee)
 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จ โดยวิธีการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (iBanking Payment)เอทีเอ็ม (ATM Payment) โมไบล์แบงก์กิ้ง (Mobile Banking) QR พร้อมเพย์ (QR PromptPay) หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร (Bank Transfer)ของผู้ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ  Shopee
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร คิดเป็น3%ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงิน โดยวิธีการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (iBanking Payment) เอทีเอ็ม (ATM Payment) โมไบล์แบงก์กิ้ง (Mobile Banking)หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร (Bank Transfer) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและShopee Coin)


 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร คิดเป็น3% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงิน โดยวิธีการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (iBanking Payment) เอทีเอ็ม (ATM Payment) โมไบล์แบงก์กิ้ง (Mobile Banking) QR พร้อมเพย์ (QR PromptPay) หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร (Bank Transfer) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและShopee Coin)


(7) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน ShopeePay Wallet (ShopeePay Wallet Transaction Fee) • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จ โดยวิธีการชำระผ่าน ShopeePay WalletโดยการหักเงินจากWallet Balanceหรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติ(Direct Debit)ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee 
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน ShopeePay Wallet นี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน ShopeePay Wallet คิดเป็น 3% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่าน Shopee Wallet โดยการหักเงินจาก Wallet Balance หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin) • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน ShopeePay Wallet คิดเป็น 3% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่าน Shopee Wallet โดยการหักเงินจาก Wallet Balance หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)(8) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPayLater (SPayLater Transaction Fee) • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จโดยวิธีการชำระผ่าน SPayLater ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Shopee 
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPayLater นี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPayLater คิดเป็น 3% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่าน SPayLater (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)


 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPayLater คิดเป็น 3% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่าน SPayLater (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)


(9) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านSpecial SPayLater(Special SPayLater Transaction Fee) • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าสำเร็จ โดยวิธีการชำระด้วย Special SPayLater (ดอกเบี้ยผ่อนชำระอัตราพิเศษสำหรับผู้ซื้อ) ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของShopee
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน Special SPayLaterนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย
 •  ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน Special SPayLaterคิดเป็น 3% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 1-2 เดือน), 3.5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน), 5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน), 5.5% (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน) ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วย Special SPayLater (ดอกเบี้ยผ่อนชำระอัตราพิเศษสำหรับผู้ซื้อ) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและShopee Coin)


 •  ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน Special SPayLaterคิดเป็น 3%(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 1-2 เดือน), 3.5% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 3 เดือน), 5% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน), 5.5% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน) ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วย Special SPayLater (ดอกเบี้ยผ่อนชำระอัตราพิเศษสำหรับผู้ซื้อ) (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและShopee Coin)(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ค่าธรรมเนียม")

1.   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว***

หมายเหตุ: ***เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อ 1. ข้างต้นเป็น “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้นยัง ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%” ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

2.   ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บโดยการหักออกจากเงินค่าขายสินค้า (sales proceeds) ของผู้ขายโดยตรงภายหลังจากคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ Shopee จะหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อได้ชำระไว้ (ถ้ามี) ออกจาก เงินค่าขายสินค้า (sales proceeds) ของผู้ขายได้ทันที

3.  Shopee จะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้ เมื่อผู้ขายร้องขอและผู้ขายได้ส่งมอบเอกสารประกอบพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง ให้แก่ Shopeeโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว อันได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

4.  Shopee อาจไม่เก็บค่าธรรมเนียม หาก (1) ได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย (2) มีการคืนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงิน ทั้งนี้ ต้องเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา Shopee Guarantee หรือระยะเวลาอื่นที่ Shopee กำหนดฉบับวันที่ 3 มิถุนายน 2565
*สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items) หมายถึง สินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ตามที่อ้างอิงในศูนย์ผู้ขาย (Seller Centre): (i) มือถือและอุปกรณ์เสริม (Mobile & Gadgets) (ii) กล้องและโดรน (Cameras & Drones) (iii) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม (Computers & Accessories) (iv) เครื่องเสียง (Audio) (v) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliances) และ (vi) เกมส์และอุปกรณ์เสริม (Gaming Console)

 

**สินค้าที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Non-Electronics items) หมายถึง สินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่อื่นทั้งหมดตามที่อ้างอิงในศูนย์ผู้ขาย (Seller Center) ที่ไม่ถูกจัดอยู่ใน สินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics items) ตามที่ระบุข้างต้น 

กลับขึ้นด้านบน