ค่าธรรมเนียม

1. Shopee จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายสินค้าและค่าธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยประเภทของ คาอธิบายและการคานวณอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้

ประเภทค่าธรรมเนียม
คาอธิบาย
การคานวณอัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย
(Sale Transaction Fee)
  • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าสาเร็จผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Shopee
  • ค่าธรรมเนียมการขายจะถูกจัดเก็บจากทุกออเดอร์ที่เกิดขึ้นใน Shopee ในทุกช่องทางการชาระเงิน
  • ค่าธรรมเนียมการขายนี้จะจัดเก็บจาก Shopee Mall Sellers เท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 1% ของราคาตั้งต้นของสินค้าหักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)
ค่าธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
(Credit Card/Debit Card Fee)
  • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชาระค่าสินค้าสาเร็จโดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Shopee
  • ค่าธรรมเนียมธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตนี้จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย

  • ค่าธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตคิดเป็น 1.5% ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชาระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าชาระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)
ค่าธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
แบบผ่อนชาระ
(Credit Card/Debit Card Installment Fee)
  • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ซื้อได้ชาระค่าสินค้าสาเร็จโดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้ซื้อและชาระแบบผ่อนส่งผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Shopee
  • ค่าธุรกรรมบัตรเครดิตแบบผ่อนชาระนี้จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกราย

  • ค่าธุรกรรมบัตรเครดิตแบบผ่อนชาระคิดเป็น 4.5% (1.5% จากค่าธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และ 3% จากค่าธุรกรรมการผ่อนชาระ) ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชาระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ลูกค้าชาระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (จะคิดจากราคาหลังใช้โค้ดส่วนลดและ Shopee Coin)

2. ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และค่าธุรกรรมบัตรเครดิตแบบผ่อนชาระที่เรียกเก็บนั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิต และค่าธุรกรรมการชาระค่าสินค้าโดยบัตรเครดิตแบบผ่อนส่งจะถูกจัดเก็บโดยหักออกจาก Seller Balance ของผู้ขาย โดยตรงหลังคาสั่งซื้อเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ Shopee อาจหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องจากเงินซื้อสินค้าที่ผู้ซื้อชาระไว้ออกจาก Seller Balance ของผู้ขายได้ทันที
4. Shopee จะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชาระไว้เมื่อร้องขอ
5. Shopee อาจไม่เก็บค่าธรรมเนียมหาก (1) ได้มีการยกเลิกคาสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย (2) มีการคืนสินค้าหรือคืนเงิน ทั้งนี้ ต้องเป็นการยกเลิกคาสั่งซื้อหรือการคืนสินค้าภายในระยะเวลา Shopee Guarantee หรือระยะเวลาอื่นที่ Shopee กาหนด

อัพเดตล่าสุด 8 มกราคม 2562


กลับขึ้นด้านบน