นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของที่เสนอขายนั้นเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด และได้รับอนุญาตให้ลงรายการไว้เพื่อการขายตามเงื่อนไขและนโยบายของ Shopee ก่อนจะลงรายการสิ่งของนั้นบนแพลตฟอร์มการขาย เพื่อความสะดวกของผู้ขาย Shopee ได้จัดทำคู่มือโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทาง Shopee

1.   การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา

การละเมิดนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดอาจส่งผลในทางลบแก่ผู้ขายหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด

·     การถูกลบออกจากรายการเสนอขาย

·     ถูกจำกัดการได้รับสิทธิพิเศษของบัญชี

·     บัญชีถูกระงับและยกเลิก

·     ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย


2.   รายการสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

(i) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์ป่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัตว์ป่า)

(ii) วัตถุโบราณและโบราณวัตถุสถาน ของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า และพระเครื่อง

(iii) เครื่องสำอางใช้แล้ว

(iv) เงินตราไทย ต่างประเทศและแสตมป์ปลอม

(v) บัตรเครดิตและบัตรเดบิต

(vi) เงินตราต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินตราแบบดิจิตอล รวมถึงธนบัตรรัฐบาลและเหรียญที่เพื่อการสะสม

(vii) ยาเสพติด ยารักษาโรค (ทั้งมีและไม่มีใบสั่งแพทย์) สารเสพติด และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(viii) อุปกรณ์โทรคมนาคม กล้องสอดแนมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น เครื่องส่งสัญญาณเคเบิลทีวี เครื่องตรวจจับเรดาร์ อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณจราจร อุปกรณ์ดักฟัง อุปกรณ์ลอบฟังทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ix) สินค้าที่ถูกสั่งห้ามโดยกฏหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่กำกับดูแลในประเทศไทย

(x) อาวุธปืน อาวุธ เช่น สเปรย์พริกไทย สิ่งเทียมอาวุธ และเครื่องช็อตไฟฟ้า เป็นต้น

(xi) เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (ทั้งนี้จะต้องนำส่งใบอนุญาตและได้รับอนุมัติจาก Shopee)

(xii) สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารต้องห้าม: เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา ห้ามผู้ขายลงรายการสินค้าและสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารต่อไปนี้บนไซต์ของเรา

(ก)   อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันที่ประกาศยกเลิกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสินค้าที่ไม่มีเลขทะเบียน อ.ย.

(ข)   สินค้าที่มีคำกล่าวอ้างทางการแพทย์ นั่นคือคำกล่าวอ้างว่าสินค้ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การบรรเทา การบำบัดหรือการป้องกันโรคในมนุษย์ และ/หรือสัตว์ การคุมกำเนิด ทำให้สลบ หรือป้องกันหรือแทรกแซงการทำงานตามปกติของกระบวนการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราว หรือโดยการสิ้นสุด ลด หรือเลื่อนเวลา หรือเพิ่มหรือเร่งการทำงานของกระบวนการทำงานนั้น หรือในลักษณะอื่นใด (เช่น ยารักษาโรค คอนแทคเลนส์ อาหารเสริมปลอมยี่ห้อ)

(ค)   สินค้าอาหารให้โทษ - อาหารซึ่งประกอบด้วยสารต้องห้ามหรือสารเกินปริมาณที่อนุญาต อาหารมีสิ่งเจือปนที่ไม่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบลักษณะของธุรกรรมอย่างครบถ้วนขณะขาย

(ง)   ผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค

(จ)   เห็ดป่า

(ฉ)   สินค้าอาหารอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์

สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่อยู่ในหมวดอาหารต้องห้ามด้านบนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำและแนวทางเหล่านี้

(ก)   วันหมดอายุ – สินค้าอาหารทั้งหมดต้องติดฉลากอย่างชัดเจนและเหมาะสมพร้อมระบุวันหมดอายุหรือ “ใช้ภายในวันที่” จะต้องไม่เสนอขายสินค้าอาหารที่หมดอายุ

(ข)   ภาชนะปิดผนึก – อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ขายบนไซต์ควรบรรจุหีบห่อหรือปิดผนึกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถระบุหลักฐานของการถูกเปิดหรือตำหนิได้ และ

(ค)   สินค้าอาหารที่เน่าเสียง่าย – ผู้ขายซึ่งลงเสนอขายสินค้าที่น่าเสียง่ายควรระบุอย่างชัดเจนในคำอธิบายสินค้าถึงขั้นตอนที่จะทำเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม

(xiii) ซิมการ์ดเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ

(xiv) สินค้าภายใต้แบรนด์ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้่าใดๆ ตามที่ทางบริษัทกำหนด

(xv) สินค้าเกี่ยวกับรัฐหรือตำรวจ เช่น เหรียญตรา เครื่องยศ หรือชุดเครื่องแบบ

(xvi) ชิ้นส่วนมนุษย์หรือซากศพ

(xvii) อุปกรณ์สะเดาะกุญแจ

(xviii) ตั๋วลอตเตอรี่

(xix) ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์

(xx) สิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์: สิ่งของที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าที่ทำซ้ำขึ้นมา ของปลอม สินค้าหรือของเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

(xxi) บริการ: การให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการทางเพศ บริการที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ เป็นสิ่งต้องห้ามบนแพลตฟอร์มของ Shopee เว้นแต่มีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย Shopee

(xxii) ตู้สล็อต

(xxiii) สิ่งของที่ถูกเรียกคืน

(xxiv) หุ้น หลักทรัพย์อื่นๆ และแสตมป์

(xxv) ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุหรี่ไฟฟ้า

(xxvi) สิ่งของที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ปลุกระดมหรือทรยศต่อชาติ

(xxvii) สิ่งพิมพ์ หนังสือ ภาพยนตร์ วิดีโอ และ/หรือวิดีโอเกมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ขายและ/หรือจัดส่ง

(xxviii) สินค้าที่ถูกลักขโมย

(xxix) สินค้าที่ติดฉลากปลอม และ

(xxx) สิ่งของอื่นใดที่หรือมีส่วนประกอบที่ (i) ผิดกฎหมายหรือถูกจำกัดในเขตอำนาจศาลของผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย หรือที่ส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือที่ถูกจำกัด หรือ (ii) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล กำหนดว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย

 

หากคุณเห็นบัญชีรายชื่อสินค้าที่ละเมิดนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยคลิกที่ปุ่ม “รายงานสินค้านี้” หรือ “รายงานผู้ใช้นี้” จากเมนูด้านล่างในหน้าผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้ เมื่อมีการละเมิดนโยบายเกิดขึ้น เราจะส่งอีเมล ข้อความของระบบ และข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ขายเพื่อแจ้งให้ทราบว่าบัญชีรายชื่อถูกลบออกจากเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เราจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อสินค้าจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวนี้ด้วย คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณอนุญาตให้รับข้อความแจ้งเตือน

 

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ help@support.shopee.co.th

อัพเดตล่าสุด 10 ตุลาคม 2562


กลับขึ้นด้านบน