3 ตัวเลือกสินค้า
[ส่งฟรีไม่ง้อโค้ด] หนังสือติวสอบท้องถิ่น ภาค ก และเฉลยข้อสอบจริงท้องถิ่น (ภาค ก) 67 ฟรี! คอร์สติว 35 ชม.
โค้ดส่วนลดร้านค้า
เก็บเงินปลายทาง
ฟรีค่าจัดส่ง
ค่าจัดส่ง:
฿0
คุณลักษณะ
แบรนด์,นำเข้า / ในประเทศ
รายละเอียด

หนังสือติวและเฉลยข้อสอบจริง ท้องถิ่น 67 ฟรี คอร์สติวเฉลย 35 ชม. เกณฑ์ใหม่ตามโครงสร้าง ม.บูรพาผู้ออกข้อสอบ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 📌📌 สามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริง ✅ เล่มเดียวจบ พร้อมบรรจุ 💯 📌สิ่งที่จะได้รับ📌 1. หนังสือติวและเฉลยข้อสอบปีล่าสุด ทั้ง 4 วิชา 2. เฉลยข้อสอบจริง แบบละเอียดทั้ง 4 วิชา ✅ แถมฟรี ! ! คอร์สติวและเฉลยข้อสอบจริงปีล่าสุด 35 ชม.เต็ม ครบทั้ง 4 วิชา ✅ แถมฟรี !! ไฟล์ รวม พ.ร.บ. 11 ฉบับ ที่ใช้สอบวิชาความรู้พื้นฐานข้าราชการ 💙 เนื้อหาข้อสอบในหนังสือ ครบทั้ง 4 วิชา💙 ✔️ ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ - อนุกรม - โอเปอร์เรชั่น - คณิตศาสตร์ทั่วไป - โจทย์วิเคราะห์ตาราง - สรุปความจากภาษา - เงื่อนไขสัญลักษณ์ - การสรุปความจากสัญลักษณ์ - ข้อสอบจริงและเฉลยแบบละเอียด ✔️ ภาษาไทย - อุปมาอุปไมย - เงื่อนไขทางภาษา - การเรียงประโยค - การใช้ภาษา - การอ่านบทความ บทความสั้น /บทความยาว - ข้อสอบจริงและเฉลยแบบละเอียด ✔️ ภาษาอังกฤษ - บทสนทนา - คำศัพท์ - บทความ - ไวยากรณ์ - ข้อสอบจริงและเฉลยแบบละเอียด ✔️ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ทั้ง 11 ฉบับ - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 - พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม #เตรียมสอบท้องถิ่น #สอบท้องถิ่น #ท้องถิ่น66 #สอบข้าราชการ #เตรียมสอบข้าราชการ #สอบท้องถิ่น #สอบท้องถิ่น66 #ข้อสอบท้องถิ่น #เตรียมสอบกพ66 #สอบกพ66 #หนังสือติวสอบกพ #หนังสือเตรียมสอบกพ #ท้องถิ่น67 #สอบท้องถิ่น67 #เตรียมสอบกพ67 #สอบกพ67

แชทเลย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ซื้อสินค้า